UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTIPENDIATER 2017

Stipendieutdelning Campus Helsingborg 2017 Stipendieutdelning Campus Helsingborg 2017

EKONOMIHÖGSKOLAN I LUND
Therese Wallin Ek
Christine Jansson
Adam Appelkvis
Emma Ryborg
Karl Ågren
David Frykmer

Pristagarna har samtliga varit studenter på Honours Track vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Kursen är en bred, kvalificerad och utmanande extraundervisning för ett urval av de bäst presterande studenterna på ekonomie kandidatprogrammet. 
Samtliga pristagare har visat prov på höga och bestående studieprestationer under första året på programmet såväl som extraordinär analytisk kompetens och muntlig argumentationsförmåga inom ramen för Honours Track.
 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET
Stipendium kandidatnivå: Raoul Hindov
Stipendium masternivå: Elisabeth Baumann

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Iason Bournas och Ludvig Haav
Jonathan Wernberg

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lydia Viktorsson

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ
Robin Spegel

CAMPUS HELSINGBORG, LUNDS UNIVERSITET
Service Management Master:
My Lindersson
Strategisk kommunikation Master: Mattias Pettersson
Equality and diversity management kandidat: Hanna Vidberg och Sandra Tinsveds

MALMÖ KONSTHÖGSKOLA
Tina Kryhlmann

MALMÖ UNIVERSITET
Annika Ziegler Kruse
Ulrika Ryan
Amanda Lundkvist och Filip Olin
Louise Westerlund och Anna Simonsson

MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET


 

ANNA LINDH-AKADEMINSparbanksstiftelsen Skåne stödjer Anna Lindh-akademin vars målsättning är att bidra till en ny generation värderingsstyrda ledare som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Läs mer HÄR om Anna Lindh Academy.

Sparbanksstiftelsen Skånes stipendium möjliggör för akademin att hålla nere kursavgifterna för deltagare från ideell sektor, vilket är en förutsättning för att dessa organisationer ska kunna delta i utbildningsprogrammet.


Anna Lindh-akademin är en utbildning i värderingsstyrt ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter. Utbildningen syftar till att ge lovande ledare redskapen att inkludera värderingar och rättighetsfrågor i sitt ledarskap. Målgruppen är personer som arbetar i organisationer med internationell verksamhet inom både privat, offentlig och ideell sektor. Akademins ledarskapsprogram ska ge olika delar av samhället möjlighet att mötas och lära av varandra.

Akademin är en partipolitiskt obunden och icke vinstdrivande stiftelse. Utbildningsprogrammet är avgiftsfinansierat och utbildningen ges i Malmö i samarbete med Malmö Högskola.


 

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTIPENDIER

Sparbanksstiftelsen Skåne lämnar årligen stipendier till studenter inom högskola och universitet i Malmö, Lund och Helsingborg.

Dessa stipendier kan ej sökas av enskild person utan delas ut efter respektive fakultets urvalsprocess.

Stiftelsens stipendie på 25 000 kr ska belöna examensarbete utifrån följande kriterier:

  • kvalificerat konstnärligt arbete alternativt examensarbete inom studier som leder till konstnärlig eller pedagogisk yrkesexamen, alternativt mastersutbildning

och/eller

  • uppsatsen skall vara ett examensarbete  på en minst treårig utbildning på kandidat-, magister- eller mastersnivå eller därmed jämförbar examen,
  • uppsatsen skall ha en hög akademisk nivå,
  • uppsatsen skall bedömas ha ett ekonomiskt eller kunskapsmässigt mervärde som kan vara till gagn för samhället, exempelvis genom att möjliggöra nyföretagande eller produktutveckling eller på annat sätt vara utvecklingsbart som innovation eller nytänkande.

Fakulteten avgör själv tekniken för urval av de examensarbeten, som skall belönas, om det skall ske genom ett nominerings-förfarande, hur en nomineringskommitté skall vara sammansatt, om det skall finnas medinflytande från studentorganisation vid nomineringen respektive om nomineringen skall föregås av ett ansökningsförfarande från studenterna själva. Stipendierna kan avse belöning för grupparbete och delas då mellan deltagande författare. Stipendierna kan fördelas på ett eller flera utdelnings-tillfällen under ett läsår.

Sparbanksstiftelsen Skånes stipendier till högskole- och universitetsstudenter
 

Ekonomihögskolan Lund 100.000 kr
Lunds Tekniska högskola   50.000 kr
Medicinska fakulteten
Lunds Universitet
  25.000 kr
Naturvetenskapliga fakulteten
Lunds Universitet
  25.000 kr
Malmö Universitet 100.000 kr
Konsthögskolan i Malmö   25.000 kr
Teaterhögskolan i Malmö   25.000 kr
Musikhögskolan i Malmö   25.000 kr
Campus Helsingborg   58.000 kr
Anna Lindh Academy 100.000 kr