ANSLAGSPOLICY - LÄS NOGA

Stiftelseförordnandet reglerar vad vi får och inte får lämna stöd till. Stiftelsen ska verka för samhällsutveckling och gör detta tillsammans med Swedbank. Stiftelsens finansiering kommer från aktieavkastning på Stiftelsens Swedbankaktier och får användas för kontanta bidrag till fysisk eller juridisk person för forskning, näringsliv, kultur, utbildning och idrott.

Skåne är geografiskt yttersta gränsen och anslagsgivning ska prioriteras utifrån i första hand lokalt intresse enligt stiftelsens prioriterade kommuner som är:
Bjuv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Vellinge och Trelleborg.

Vi finansierar även projekt som är av regional karaktär och då genomförs i flertalet av våra prioriterade kommuner.

Vision anslagsgivning
Anslagsgivningen ska skapa långsiktig samhällsförbättring, vara utvecklande för idivider och samhället.
 
Skapa långsiktig samhällsförbättring

 • Stödja verksamheter som har längre perspektiv, genomförs av aktör som har långsiktig lokal närvaro hellre än enstaka händelser/event
 • Stärka verksamheter som har en hög aktivitetsnivå/engagerar många
 • Stiftelsen och Swedbank ska kunna stå bakom engagemanget värderingsmässigt
 • Stärka det vi äger
 • Verksamhet som beviljas anslag ska synliggöra Swedbank och Stiftelsen som möjliggörare
 • Swedbank ska erbjudas möjlighet att engagera sig i samband med projekten exempelvis genom relationsbyggande och/eller genomföra aktiviteter
 • Anslaget är inte generell sponsring, vi stödjer en klart avgränsad verksamhet
 • Vara av vikt för lokalsamhället
 • Stabil värderingsgrund, inkluderande och fri från all typ av diskriminering
 • Verksamheten kan fortsätta utvecklas efter vår finansiering tar slut
 • Skapa utveckling och engagemang lokalt samt leda till utveckling av den egna verksamheten och nya samarbete

 
Praxis avseende anslag

Stiftelsen eftersträvar en jämn fördelning mellan kategorierna: kultur, idrott, utbildning, näringsliv och forskning, fördelat över stiftelsens hela verksamhetsområde och år. Bidrag lämnas som regel ej till:

 • Enskild person
 • Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • Sociala och välgörande ändamål, vård, hjälpinsatser eller för anhörigstöd/ /assistenter/medföljande eller som medför att mottagaren är/blir bidragsberoende
 • Bidrag till organisation med social eller välgörande inriktning, undantag om sådan organisation är genomförare av specifikt projekt inom stiftelsens kategorier
 • Stiftelsen är inte sekundär givare, dvs ej till andra givarorganisationer för att ge vidare i eget namn
 • Resor medges ej, men en mindre del av projektkostnaderna kan medges täcka resekostnader för genomförande av projektet 
 • Ändamål som normalt skattefinansieras
 • Studier eller utbildning för enskild person oavsett nivå eller område
 • Partipolitiska eller religiösa organisationer/verksamheter
 • Sponsring av enskilda personer inom någon av våra kategorier idrott, kultur, utbildning, näringsliv eller forskning.
 • Sponsring/anslag där ekonomiskt bidrag söks utan någon form av projektbeskrivning, budget eller återrapportering av klart avgränsad verksamhet dit vårt stöd riktats
 • Byggnationer, nybyggnad/ombyggnad, renovering, inventarier
 • Löpande drift
 • Bokutgivning, skiv- eller filmproduktion
 • Jubileer

 
I uppräkningen ovan kan finnas gränszoner där i vissa fall anslag kan beviljas om det är initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar.
 
 

LOKAL POTT

Majoriteten av alla anslag som beviljas söks inom våra ansökningsperioder samt kopplas tlll någon av våra prioriterade kommuner. 

Allmänt

 • Anslag beviljas för ett år och ska rekvireras och slutrapporteras inom denna period
 • Normalt inte återkommande stöd, ej till samma projekt som redan beviljats medel
 • Sökande som fått anslag tidigare kan söka för nytt projekt
 • Projekt får inte gynna enskild näringsidkare, men projekt inom ideell/idéburen sektor kan få lämna mindre överskott till den egna organisationen
 • Storleken på anslagsansökan styrs naturligtvis av projektbudget men vi rekommenderar inte ansökningar på över 100 000 kr. Vi beviljar vanligen ansökningar på belopp mellan 5 000 kr upp till 50 000 kr utifrån parameterar som exempelvis antal deltagare, spridning, aktivitetstillfällen, hållbarhet, förnyelse.

Ansökningsformuläret är öppet mellan
1 februari och 31 mars samt 1 augusti och 30 september 

ENTREPRENÖRER PÅ SOMMARLOVET

Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Swedbank lämnar årligen stöd till ett flertal större projekt som främjar ungas utveckling och som visar på stort samhällsengagemant. Kommuner som bedriver denna verksamhet kan söka här.

Vi beviljar stöd till projekt som genomförs i följande kommuner endast:
Bjuv, Burlöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge (representanter från andra kommuner rekommenderas kontakta någon av de övriga Sparbanksstiftelserna som lämnar stöd i övriga kommuner).

Vi beviljar 1 000 kr/deltagare upp till max 20 000 kr per kommun förutom Helsingborg som kan söka för 30 deltagare och Malmö för 50 deltagare.

Förutsättningar för att kunna söka medel:

 • Användande av kvalitetssäkrat upplägg
 • Samarbete med och finansiering från Region Skåne
 • Kommun går in med medel och/eller personalresurs i satsningen
 • Swedbank bjuds in att samverka med er kring ekonomisk rådgivning och ett utbildningspass för deltagarna under uppstartsveckan
 • Deltagare samlas till en avslutningsceremoni dit representant från Stiftelsen och Swedbank bjuds in

Vi ser gärna att ni samverkar med närliggande kommuner för att öka möjligheter till nätverkande för deltagarna.

LÄS MER HÄR om vårt upplägg.

Ansökningsformuläret är öppet under februari månad.