STIFTELSENS ÄNDAMÅL OCH SYFTESparbanksstiftelsen Skåne äger - tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser i Sverige - cirka 3,8 procent av aktierna i Swedbank. Avkastningen av aktierna i Swedbank får Sparbanksstiftelsen Skåne använda för att främja utvecklingen i Skåne genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott.
 

Främja sparsamhet

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens.


Främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Skåne län.

VI SOM ARBETAR I STIFTELSEN

Från vänster:
Jan Abrahamsson, styrelseledamot med ansvar för Helsingborg
Sanne Mårtensson, VD
Björn Bergman, styrelseledamot med ansvar för Trelleborg och Svedala
Ingrid Bengtsson-Rijavec, styrelseledamot med ansvar för Landskrona
Malin Eggerz-Forsmark, styrelseledamot med ansvar för Vellinge
Bo Svensson, styrelseledamot med ansvar för Klippan, Perstorp, Bjuv
Charlotte Lundgren, styrelseledamot med ansvar för Malmö, Burlöv, Lomma
Birgit Hansson, styrelseordförande
 

FÖRTROENDERÅD

Sparbanksstiftelesens förtroenderåd

Bjuv:
Stefan Svalö

Lomma: Stellan Norddahl, Hannes Pennsäter

Vellinge: Nils-Arvid Andersson, Per Christiansson, Louise Andersson

Helsingborg: Ulf Dahlström, Lotta Falkenbäck, Dante Emilio Grassi, Kerstin Orsing, Pia Jeppsson

Landskrona: Leila Khammari

Malmö: Amela Hodzic, Eva Carlsvi, Johan Hermansson, Unni Sollbe, Shilan Abdulla

Klippan/Perstorp: Linnéa Gustavsson, Jonna Andersson, Annika Olesen

Trelleborg: Lars Svensson, Per Jönsson

Svedala: Ann-Cecil Olsson, Anders Nissen, Thekla Hall


 

HISTORIK

Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991 efter beslut av huvudmännen i Sparbanken Skåne. Stiftelsens bildande var ett led i Sparbanken Skånes ombildning till bankaktiebolag och stiftelsen blev ägare till samtliga aktier i den ombildade banken, som då erhöll firmanamnet Sparbanksgruppen Skåne AB.

Runt om i landet pågick samtidigt motsvarande ombildning av de tio största regionsparbankerna med bildandet av lika många Sparbanksstiftelser, var och en som ägare till respektive ombildad sparbank.
1992 gick samtliga de ombildade Sparbanksaktiebolagen samman med Sparbankernas Bank AB och bildade Sparbanken Sverige AB. De elva sparbanksstiftelserna ägde därmed tillsammans 100 procent av Sparbanken Sverige AB.

Bankens börsintroduktion i mitten av 90-talet reducerade sparbanksstiftelsernas ägarandel till ca 20 % och den ägarandelen förblev i princip oförändrad fram till 2008. Under den perioden bytte banken firmanamn först till FöreningsSparbanken efter fusion 1997 med Föreningsbanken och därefter 2006 till Swedbank.
Under den finansiella krisen 2008-2009 deltog sparbanksstiftelserna kraftfullt i den nyemission som Swedbank genomförde för att stärka sin balansräkning. Deltagandet fick till stora delar lånefinansieras och detta i kombination med snabbt fallande börskurser ledde fram till att en betydande del av Sparbanksstiftelsernas aktier togs i anspråk av kreditgivarna. Härefter uppgår Sparbanksstiftelsernas ägarandel i Swedbank till ca 3 %

Läs om Swedbanks historia.

LOGOTYPESERVICE

Observera att det endast är tillåtet att använda logotypen för ändamål som godkänts av stiftelsen. Kontakta oss om du är osäker om publiceringsreglerna.

Den översta logotypen är för tryck, den understa för digital användning.

Kontakta oss om ni önskar andra format.

 

Standardlogo

LADDA HEM

 

Standard logo

LADDA HEM

SPARBANKSSTIFTELSER

ÅRSRAPPORTER

Här presenteras Sparbanksstiftelsen Skånes ekonomiska information från år 2000 och framåt.