STIFTELSENS ÄNDAMÅL OCH SYFTESparbanksstiftelsen Skåne äger - tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser i Sverige - cirka 3,8 procent av aktierna i Swedbank. Avkastningen av aktierna i Swedbank får Sparbanksstiftelsen Skåne använda för att främja utvecklingen i Skåne genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott.
 

Främja sparsamhet

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens.


Främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Skåne län.

STYRELSEN

FÖRTROENDERÅD

Bjuv: Stefan Svalö, Lotta Lundgren styrelsen

Lomma: Stellan Norddahl, Hannes Pennsäter, Stefan Nilsson styrelsen

Vellinge: Björn Bergman, Nils-Arvid Andersson, Per Christiansson, Louise Andersson, Malin Eggertz-Forsmark styrelsen

Helsingborg: Ulf Dahlström, Lotta Falkenbäck, Dante Emilio Grassi, Kerstin Orsing, Göran Melin styrelsen

Landskrona: Karl Philip Nilsson, Leila Khammari, Stefan Nilsson, Åke Jönsson styrelsen

Malmö: Amela Hodzic, Eva Carlsvi, Johan Hermansson, Unni Sollbe, Oliver Merlöv, Birgit Hansson styrelsen

Klippan/Perstorp: Linnéa Gustavsson, Jonna Andersson, Annika Olesen, Bo Svensson styrelsen

Trelleborg: Johanna Liljegren, Lars Svensson, Per Jönsson, Malin Eggertz Forsmark styrelsen

Svedala: Ann-Cecil Olsson, Anders Nissen, Thekla Hall, Birgit Hansson styrelsen
 

HISTORIK

Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991 efter beslut av huvudmännen i Sparbanken Skåne. Stiftelsens bildande var ett led i Sparbanken Skånes ombildning till bankaktiebolag och stiftelsen blev ägare till samtliga aktier i den ombildade banken, som då erhöll firmanamnet Sparbanksgruppen Skåne AB.

Runt om i landet pågick samtidigt motsvarande ombildning av de tio största regionsparbankerna med bildandet av lika många Sparbanksstiftelser, var och en som ägare till respektive ombildad sparbank.
1992 gick samtliga de ombildade Sparbanksaktiebolagen samman med Sparbankernas Bank AB och bildade Sparbanken Sverige AB. De elva sparbanksstiftelserna ägde därmed tillsammans 100 procent av Sparbanken Sverige AB.

Bankens börsintroduktion i mitten av 90-talet reducerade sparbanksstiftelsernas ägarandel till ca 20 % och den ägarandelen förblev i princip oförändrad fram till 2008. Under den perioden bytte banken firmanamn först till FöreningsSparbanken efter fusion 1997 med Föreningsbanken och därefter 2006 till Swedbank.
Under den finansiella krisen 2008-2009 deltog sparbanksstiftelserna kraftfullt i den nyemission som Swedbank genomförde för att stärka sin balansräkning. Deltagandet fick till stora delar lånefinansieras och detta i kombination med snabbt fallande börskurser ledde fram till att en betydande del av Sparbanksstiftelsernas aktier togs i anspråk av kreditgivarna. Härefter uppgår Sparbanksstiftelsernas ägarandel i Swedbank till ca 3 %

Läs om Swedbanks historia.

LOGOTYPESERVICE

Observera att det endast är tillåtet att använda logotypen för ändamål som godkänts av stiftelsen. Kontakta oss om du är osäker om publiceringsreglerna.

Den översta logotypen är för tryck, den understa för digital användning.

Kontakta oss om ni önskar andra format.

 

Standardlogo

LADDA HEM

 

Standard logo

LADDA HEM

SPARBANKSSTIFTELSER

ÅRSRAPPORTER

Här presenteras Sparbanksstiftelsen Skånes ekonomiska information från år 2000 och framåt.