UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTIPENDIATER

EKONOMIHÖGSKOLAN I LUND
Vid Partnerkonferensen på Ekonomihögskolan i Lund fick studenter från "Honours Track" ta emot stipendier om totalt 75.000 kr:

Kristian Kekonius
David Nisell
Hannes Rönnerfalk
Maria Drachevskaya
Alexander Truedsson
Linnéa Pålsson
Daniel Tengmark
Emil Palmgren
Oskar Stigland
Ola Johnsson
Victor Nelfelt
Jesper Ekman
Mathias Malik Nilsson
Fredrik Linder
Mark Siöstedt

Pristagarna har samtliga varit studenter på Honours Track vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Kursen är en bred, kvalificerad och utmanande extraundervisning för ett urval av de bäst presterande studenterna på ekonomie kandidatprogrammet. 
Samtliga pristagare har visat prov på höga och bestående studieprestationer under första året på programmet såväl som extraordinär analytisk kompetens och muntlig argumentationsförmåga inom ramen för Honours Track.
 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET
Stipendium kandidatnivå: Fredrik Bertilsson - Design of Multilayer Dielectric Mirrors optimized for Fremtosecond Laser Pulses

Stipendium masternivå: Minna Ahlström - Medicinsk strålningsfysik, Flatteningfilter free volumentric modulated arc therapy for extreme hypo-fraction of prostate cancer-decreasin gthe treatment time and reducing the impact of prostate motion

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Anja Sandberg och Petra Kopp - "Development of a Sunlight Luminaire"


MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Sara Nigard Rosendal - Time is local. An analysis of the creation of a multi channel composition and the aesthetic meeting between  sound artist Jacob Kirkegaard and the sound collective We like We.


TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ
Liv Kaastrup Vesterskov - För att med elegans och egensinne visat stor kunskap i såväl teaterns konstnärliga praktiker som i den samtida diskussionen kring estetik.

SERVICE MANAGEMENT OCH TJÄNSTEVETENSKAP  LUNDS UNIVERSITET
Viktor Åkesson - Best practice transport planning, a comparison between the US and Europe

MALMÖ KONSTHÖGSKOLA
Johan Lundqwist - Johan är en konstnär som undersöker och utvidgar måleriets möjligheter, både genom att betona ett associatit tänkande och görande, och genom att problematisera relationen mellan konstnären, hens material och hens ateljé. Om man arbetar processbaserat - när är processen avslutad - om ens någonsin?

MALMÖ HÖGSKOLA
Loka Holm Kvist och Stella Sabo - "How old are you? Age assessments based on dental radiographs of third molars around the 18-year-threshold."

Oskar Granberg coh Patrik Törnklev Mc Glinn - "Könade förväntningar. Vad kan män bidra med i förskolan?"

Erik Frilund och Lisa Widegren - "Compliance during orthodonitic treatment with removable appliances when using two types of reminders, assessed by timer modules - a pilot study."

MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET
Jonathan Ström - "Do GABA-agonistic drugs incerase the risk of developing colitis caused by Clostridium difficile?"

 

ANNA LINDH-AKADEMINSparbanksstiftelsen Skåne stödjer Anna Lindh-akademin vars målsättning är att bidra till en ny generation värderingsstyrda ledare som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Läs mer HÄR om Anna Lindh Academy.

Sparbanksstiftelsen Skånes stipendium möjliggör för akademin att hålla nere kursavgifterna för deltagare från ideell sektor, vilket är en förutsättning för att dessa organisationer ska kunna delta i utbildningsprogrammet.

2016 års deltagande organisationer från ideell sektor är:

  • Individuell Människohjälp
  • Rädda Barnen
  • Amnesty
  • Diakonia
  • Union to Union


Anna Lindh-akademin är en utbildning i värderingsstyrt ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter. Utbildningen syftar till att ge lovande ledare redskapen att inkludera värderingar och rättighetsfrågor i sitt ledarskap. Målgruppen är personer som arbetar i organisationer med internationell verksamhet inom både privat, offentlig och ideell sektor. Akademins ledarskapsprogram ska ge olika delar av samhället möjlighet att mötas och lära av varandra.

Akademin är en partipolitiskt obunden och icke vinstdrivande stiftelse. Utbildningsprogrammet är avgiftsfinansierat och utbildningen ges i Malmö i samarbete med Malmö Högskola.


 

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTIPENDIER

Sparbanksstiftelsen Skåne lämnar årligen stipendier till studenter inom högskola och universitet i Malmö, Lund och Helsingborg.

Dessa stipendier kan ej sökas av enskild person utan delas ut efter respektive fakultets urvalsprocess.

Stiftelsens stipendie på 25 000 kr ska belöna examensarbete utifrån följande kriterier:

  • kvalificerat konstnärligt arbete alternativt examensarbete inom studier som leder till konstnärlig eller pedagogisk yrkesexamen, alternativt mastersutbildning

och/eller

  • uppsatsen skall vara ett examensarbete  på en minst treårig utbildning på kandidat-, magister- eller mastersnivå eller därmed jämförbar examen,
  • uppsatsen skall ha en hög akademisk nivå,
  • uppsatsen skall bedömas ha ett ekonomiskt eller kunskapsmässigt mervärde som kan vara till gagn för samhället, exempelvis genom att möjliggöra nyföretagande eller produktutveckling eller på annat sätt vara utvecklingsbart som innovation eller nytänkande.

Fakulteten avgör själv tekniken för urval av de examensarbeten, som skall belönas, om det skall ske genom ett nominerings-förfarande, hur en nomineringskommitté skall vara sammansatt, om det skall finnas medinflytande från studentorganisation vid nomineringen respektive om nomineringen skall föregås av ett ansökningsförfarande från studenterna själva. Stipendierna kan avse belöning för grupparbete och delas då mellan deltagande författare. Stipendierna kan fördelas på ett eller flera utdelnings-tillfällen under ett läsår.

För 2016 avsätter Sparbanksstiftelsen Skåne 425 000 kr till stipendier för högskola och universitetsstudenter.
 

Ekonomihögskolan Lund 75.000 kr
Lunds Tekniska högskola 50.000 kr
Medicinska fakulteten
Lunds Universitet
25.000 kr
Naturvetenskapliga fakulteten
Lunds Universitet
25.000 kr
Malmö Högskola 75.000 kr
Konsthögskolan i Malmö 25.000 kr
Teaterhögskolan i Malmö 25.000 kr
Musikhögskolan i Malmö 25.000 kr
Campus Helsingborg 25.000 kr
Anna Lindh Academy 100.000 kr
Liv Kaastrup Vesterskov - Stipendiat Teaterhögskolan 2016
Liv Kaastrup Vesterskov - Stipendiat Teaterhögskolan 2016
Deltagare Anna Lindh Academy 2015
Deltagare Anna Lindh Academy 2015